Graf a přehledy příjmů

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Pomocí grafu a tabulek na úvodní stránce svého účtu získáte jasný přehled o příjmech svého podnikání nebo své firmy.

Přehledy s DPH/bez DPH

Pokud jste plátce DPH nebo identifikovaná osoba, můžete si v sekci Přehledy nastavit, zda-li se mají přehledy zobrazovat s DPH nebo bez DPH.

Slouží k tomu tlačítko Nastavení.

Neplátcům DPH se tlačítko Nastavení nezobrazuje.

Nastavení DPH u přehledů

Ve vyskakovacím okně nastavte, mají-li se částky v přehledech zobrazovat s DPH nebo bez DPH. Nastavení uložte.

Zobrazení DPH v přehledech

Graf příjmů za poslední 3 roky

V grafu automaticky uvidíte svoje příjmy za poslední 3 roky.

Graf příjmů za poslední 3 roky

Po najetí myší na konkrétní měsíc se zobrazí součty uhrazených a neuhrazených faktur. Tmavší a světlejší částí sloupce jsou odlišeny uhrazené a neuhrazené doklady.

Součty za vybraný měsíc a neuhrazené a uhrazené doklady

Součty jsou kalkulovány vždy z prvního vystaveného dokladu. Pokud tedy dojde ke změně a např. upravíte fakturu vystavenou na základě uhrazené objednávky, je potřeba odpovídajícím způsobem upravit i objednávku.

Faktury vystavené v cizích měnách jsou v přehledech přepočítávány na Kč kurzem, podle kterého byly vystaveny.

Na své příjmy se v grafu můžete podívat několika různými způsoby.

Porovnání příjmů podle parametrů

Porovnání podle období

Zaškrtněte možnost Po období + Porovnání. Graf vám ukáže souhrn příjmů za jednotlivé měsíce. V každém měsíci uvidíte také porovnání výsledků za jednotlivé roky.Celkové příjmy za jednotlivé měsíce

Porovnání – součet

Zaškrtněte možnost Součet + Porovnání. V grafu se zobrazí celkové příjmy od začátku roku do konce daného měsíce. Pro každý měsíc se opět zobrazují tři sloupce, abyste mohli porovnat výsledky daného měsíce v jednotlivých letech.

Porovnání - součet

Růst příjmů za poslední 3 roky

Jak vaše příjmy rostly v posledních 3 letech, uvidíte nejlépe na časové ose. Pro její zobrazení v grafu zaškrtněte možnosti Součet + Timeline.

Součet - timeline

Na růst vašeho podnikání v jednotlivých letech se můžete podívat po zaškrtnutí možností Po období + Timeline.

Po období - timeline

Další přehledy

Pod hlavním grafem s příjmy jsou umístěna tlačítka, která vás dovedou na další užitečné tabulky. Zobrazit si můžete Rychlý přehled pro aktuální rok nebo Přehled za posledních 12 plovoucích měsíců.

Další přehledy

Rychlý přehled

Příjmy v aktuálním roce jsou rozepsány po měsících v rychlém přehledu. Uvidíte zde součet dokladů vystavených v daném měsíci, kolik už z celkové částky bylo uhrazeno a kolik ještě zbývá uhradit. Určující je vždy datum vystavení faktury.

Rychlý přehled

Přehled za posledních 12 plovoucích měsíců

V přehledu za posledních 12 plovoucích měsíců uvidíte součet vystavených a uhrazených dokladů vždy za jeden rok zpět od konce měsíce uvedeného na začátku řádku. Určující je zde opět datum vystavení faktury.

Plovoucí přehled

Hlídání obratu pro neplátce DPH

Jste-li neplátce DPH, najdete v Dalších přehledech třetí tlačítko, které vás přenese do tabulky, ve které se sčítají doklady vystavené nebo uhrazené v posledních 12 kalendářních měsících.

Hlídání obratu

Výše hlídaného obratu je automaticky nastavena na hlídání hranice 2 mil. Kč, která by pro vás znamenala povinnost registrovat se jako plátce DPH.

V přehledu je zobrazen součet všech vašich dokladů, tedy daňových i nedaňových. Je tomu tak proto, že v okamžiku úhrady všech nedaňových dokladů je třeba už být připravený na plátcovství.

Jakmile se váš obrat začne blížit ke 2 mil. Kč, doporučujeme se obrátit na vaši účetní a ověřit, zda případně splňujete i další podmínky pro registraci k plátcovství DPH či nikoliv.

Přizpůsobení hlídače

Výši limitu pro hlídání obratu si můžete libovolně přizpůsobit kliknutím na tlačítko Upravit.

TIP: Tuto funkci využijete například pro hlídání limitu paušální daně.

Hlídání obratu pro neplátce

V zobrazeném okně uveďte vlastní limit pro hlídání obratu, nastavte, podle kterého data se budou doklady započítávat, a nastavení uložte.

Nastavení hlídače

Další užitečná tlačítka a tabulky

Plátci DPH vidí v pravém sloupečku vedle hlavního grafu tlačítka, která odkazují na seznam dokladů po splatnosti, seznam přeplatků a nedoplatků a přehled pravidelných faktur za daný měsíc.

Další užitečná tlačítka

Neplátci DPH mají v těchto tlačítkách například také hlídání obratu.

Další tlačítka u neplátců

Novinky

Zcela na konci stránky s přehledy pak můžete vidět přehledný soupis novinek v systému.

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Petra je pisálek se vším všudy. Pokud zrovna neskládá slova na papír, pečuje o uživatele našich aplikací. Volné chvíle věnuje své francouzské buldočce Olivii, zásobuje byt kytkami a peče nejen koláče.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám